دانش و فناوری ایران

ژوئن 20, 2017

ایران ۱۸ رتبه‌ در حوزه دانش و فناوری رشد کرد

به گزارش اسپیدان شاخص جهانی (GII 2017) بیانگر رشد ۱۸ رتبه‌ای ایران در حوزه دانش و فناوری است که ایران را در جایگاه 75 جهان قرار […]