همه چیز درباره پردازش اطلاعات Information processing

آگوست 13, 2017

همه چیز درباره پردازش اطلاعات Information processing

به مفهوم کلّی، پردازش موازی اطلاعات عبارت است از دریافت داده‌ها، ایجاد فرایند مقایسه و در نهایت تغییر یا عدم تغییر اطّلاعات موجود به صورتی دیگر. بدین ترتیب، هر […]